سايت خبري تحليلي انديشه ها : دولت بايد با ارز ۴۲۰۰ توماني خداحافظي كند
شنبه، 24 فروردین 1398 - 07:52 کد خبر:91211
سايت خبري تحليلي انديشه ها: دولت بايد هر چه سريع تر پروژه يكسان سازي نرخ ارز را در قالب خداحافظي با ارز ۴۲۰۰ توماني در شرايط كنوني به مرحله اجرا در بياورد.

سايت خبري تحليلي انديشه ها:

 


دولت بايد با ارز ۴۲۰۰ توماني خداحافظي كند

 

 كارشناس اقتصادي با اعلام اين مطلب در گفتگو با خبرآنلاين افزود: در حقيقت ارز چند نرخي در شرايط كنوني منشا رانت و فساد در اقتصاد است و با توجه به شرايط ويژه اقتصاد كشور لازم است دولت امكان رانت را در اين فضا از ميان ببرد.

 وي با تاكيد بر اينكه پيشگيري از توزيع رانت در اين شرايط به بهبود وضعيت درآمدي معيشتي خانوار كمك خواهد كرد، ادامه داد: اين تصميم، تصميم بسيار شجاعانه اي است كه لازم است دولت هر چه سريع تراتخاذ كند والا با تداوم روند كنوني، ممكن است وضعيت اقتصادي و معيشتي خانوارها در اثر سودجويي و رانت جويي طبقه اي تازه به دوران رسيده بدتر از قبل گردد.

 اين كارشناس اقتصادي با اشاره به موج تورمي سال گذشته، تصريح كرد: اين موج تورمي شرايط درآمدي خانوارها را تحت تاثير قرار داده و با توجه به آمارهاي رسمي ميزان رشد قيمت مواد غذايي حتي از ميزان رشد تورم نيز پيشي گرفته است از اين رو دولت لازم است سياست هاي حمايتي ويژه اي را به مرحله اجرا دراورد كه البته با توجه به محدوديت‌هاي درآمدي دولت، اعتبارات مورد نياز بايد از محل‌هايي اين چنيني تامين شود.

مهدي سلطان محمدي

اولويت‌هاي اقتصادي دولت در سال ۹۸

وي درباره اولويت‌هاي اقتصادي دولت در سال ۹۸ توضيح داد: ما در شرايط غير عادي قرار داريم و اقتصاد همچنان تحت تاثير اقدام ترامپ مبني بر خروج از برجام و ديگر تصميمات عجيب و غريب وي است.

او توضيح داد: البته با اين وجود همچنان راهي براي برون رفت از اين شرايط وجود دارد، يكي از مهمترين اقداماتي كه لازم است در دستور كار قرار گيرد، اين است كه تصميمات غيركارشناسي را با شجاعت مورد بازنگري قرار دهيم و از سوي ديگربا كاهش مداخلات غيرضروري دولت در اقتصاد، فضا را براي فعاليت بخش خصوصي فراهم كنيم.

 سلطان محمدي در توضيح اين مطلب ادامه داد: به عنوان مثال براي گذر از اين وضعيت راهي جز توسعه صادرات غيرنفتي و افزايش دادن درآمدهاي صادراتي وجود ندارد، به اين ترتيب مي‌توان با اين سياست امكان افزايش درآمدهاي ارزي را فراهم كرد.

او با اشاره به ضرورت بازگشت از تصميمات غيركارشناسي اضافه كرد: تصميم براي اعلام ارز ۴۲۰۰ توماني و سپس واردات كالاهاي اساسي با اين ارز، يك تصميم اشتباه بود كه اتفاقا مداخله نفي دولت در بازار ارز را در پي داشت در حالي كه لازم بود دولت با توجه به شرايط واقعي كشور، افزايش قيمت ارز را مي پذيرفت و چنين فضايي را رقم نمي زد.

او با اشاره به اينكه همه بازارها، حتي بازاري چون مسكن كه صد در صد آن در داخل كشور تعريف مي شود، به بازار ارز وابستگي دارد، گفت: وقتي بازار ارز با مداخلات نادرست روبرو مي شود، ديگر بازارها با رفتاري عجيب غيرقابل پيش بيني مي‌شوند و اين مداخلات امكان فعاليت توليدكنندگان و فعالان را مختل مي نمايد.

سلطان محمدي ادامه داد: دولت بايد اجازه دهد بازار ارز به عنوان تاثيرگذارترين بازار، روند طبيعي و رفتار منطقي خود را حفظ كند تا ديگر بازارهاي اقتصادي نيز در اين وضعيت رفتاري متناسب از خود نشان دهند.

تحريمها باقي است

او با اشاره به اينكه تحريم هاي آمريكا عليه ايران باقي است، گفت: همين مولفه نشان مي دهد سال جاري سالي سخت‌تر از سال‌هاي پيشين است از اين رو ضرورت اتخاذ تصميماتي جدي براي حراست ازمعيشت مردم  پيشگيري از توزيع رانت و فساد بيش از پيش خود را نشان مي‌دهد.وي پيش بيني كرد در برابر موج تورمي، درآمد خانوار ايراني در سال جاري ممكن است با كاهش روبرو شود.